About us

About us


 

Tư vấn

CityHouse tư vấn và thiết kế mẫu căn hộ dịch vụ.

Services

Services

CityHouse Apartment

Quản lý và chịu trách nhiệm cuối cùng về tài sản và con người.

    city-housse

 

Slogan

Love is Made

Trang web của hệ thống CityHouse chính thức được đăng ký. Các địa điểm không được đề cập ở đây, không được xem là trực thuộc hế thống của chúng tôi.

 
 
Number Type Building Address District Units Rate($) Facilities
1 Economic
Basic (EB)
Minh Khai Nguyen Thi Minh Khai 1 9 450 No elevator, Facilities
2 De Tham De Tham 1 6 500
3 Minh Ha Vo Van Tan 3 11 550
4 Economic
Advanced (EA)
Him Lam Tran Xuan Soan 7 13 500 Elevator
5 Nguyen Trai Nguyen Trai 1 9 450
6 Dang Tran Con Dang Tran Con 1 8 450
7 CityHouse 46 VoVan Tan 3 10 700
8 Standard
Basic (SB)
Donald Apartment Tran Xuan Soan 7 22 450 Elevator
New Apartment
Location
9 Minh Khai 2 Nguyen Thi Minh Khai 3 22 450
10 City House 59 Vo Van Tan 3 10 800
11 Pham Viet Chanh Pham Viet Chanh Binh Thanh 33 500
12 SG Garden Hill Tran Binh Trong Binh Thanh 1500sqm
71 units
5 floors
500
13 Cozy Home Him Lam residential 7 16 550
14 Cát Tiên Vo Van Tan 3 14 550
15 Hoang Linh Thach Thi Thanh 1 19 750
16 Lam Son Lam Son Tan Binh 42 550
17 345 Tran Hung Dao Tran Hung Dao 1 20 650
18 Nguyen Van Thu Nguyen Van Thu 1 16 550
19 Tran Cao Van Tran Cao Van 3 11 700
20 Hoang Long Dang Tat 1 16 400
21 Green House Pham Viet Chanh Binh Thanh 17 600
22 Zen Nguyen Xi Binh Thanh 28 280
23 Rio casa Thao Dien 2 24 500
24 CityHouse Le Van Sy 3 27 650
25 CityHouse Nguyen Dinh Chieu 3 17 550
26 CityHouse Sunshine Residences Tan Binh 27 550
27 Standard
Advanced (SA)
Binh
An Home
37th Street 2 10 500 Elevator
Beautiful design
Full Facilities
28 CityHouse Nguyen Cuu Van Binh Thanh 550sqm
80 units
12 floors
700
29 The Tree Nguyen Van Thu 1 15 650
30 Premier Villa Truong Dinh Truong Dinh 3 33 1200  
31 Emerald Truong Quoc Dung Phu Nhuan 270sqm
37 units
7 floors
550
32 CityHouse 3 Truong Quoc Dung Phu Nhuan 400sqm
55 units
10 floors
650
33 CityHouse Hoang Viet Tan Binh 22 500
34 CityHouse Dang Tat 1 600sqm
49 units
7 floors
700
35 Huch Villa Hoang Dieu Phu Nhuan 27 620
36 Complex KingCrown Thao Dien II Nguyen Van Huong 2 1.754sqm
140 units
9 floors
1000  
37 KingCrown Thao Dien I Nguyen Van Huong 2 4.500sqm
50 units
6 floors
1200
38 Sonata Nguyen Thi Thap 7 3.600sqm
249 units
8 floors
400

CityHouse Apartment

Danh sách tòa nhà chuẩn bị khai trương

 
Number Type Building Address District Units Facilities
39 Economic CityHouse Tran Dinh Xu 1 35 Facilities, Elevatorr
40 CityHouse Phan Xich Long Binh Thanh 200sqm
28 units
8 floors
41 CityHouse Le Thi Hong Gam 1 160sqm
32 units
9 floors
42 CityHouse Mac Dinh Chi 1 256sqm
30 units
43 CityHouse Co Giang 1 1.568sqm
43 units
10 floors
44 CityHouse Nam Ky Khoi Nghia 1 24
45 Standard CityHouse Thao Dien VI 2 26 New Apartment
Location
Beautiful design
Full Facilities
46 CityHouse Thao Dien VIII 2 22
47 CityHouse - Office Nguyen Dinh Chieu 3 500sqm
3000 spm total
10 floors
48 CityHouse - Office Cach Mang Thang 8 3 270sqm
1.300 spm total
49 CityHouse Pham Viet Chanh Binh Thanh 45
50 CityHouse Hoang Sa Binh Thanh 35
51 CityHouse Cach Mang Thang 8 10 45
52 Premier CityHouse Thao Dien 2 50  
53 CityHouse Nguyen Thi Dinh 2 770sqm
55 units
7 floors
54 CityHouse Huynh Tinh Cua 3 400sqm
50 units
10 floors
55 CityHouse Pham Ngoc Thach 3 600sqm
80 units
9 floors
56 CittyHouse Tuan Kenton 7 530sqm
80 units
12 floors
57 CityHouse DuKhaco 2 860sqm
150 units
18 floors
58 CityHouse Tran Nao 2 2.000sqm
250 units
14 tầng
59 Complex CityHouse HB 3 4.100sqm
180 units
22 floors